Τηλεφωνικές Παραγγελίες 22210 50703 & 6984171727 | Δευτέρα - Παρασκευή & 9:00-17:00
τηλέφωνο επικοινωνίας
22210 50703

DUROSTICK D-26 Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml

Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών

Τιμή Web : 4.40
(συμπ. ΦΠΑ 24%)
ΝΤ2604
1 εως 3 ημέρες
+

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το διαβρωτικό D-26, αφαιρεί παλιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες  και οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αποσπά χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1 lt / 2-4 m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml

Κίνδυνος


Ενδείξεις κινδύνου: 

Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Repr. 2: H361d - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT RE 2: H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 


Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:
Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.
Τολουόλιο, νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη, < 0.1 % EC 200-753-7

Brand:
DUROSTICK