Τηλεφωνικές Παραγγελίες 22210 50703 & 6984171727 | Δευτέρα - Παρασκευή & 9:00-17:00
τηλέφωνο επικοινωνίας
22210 50703

DUROSTICK Όξινο Καθαριστικό Πλακιδίων για οικοδομικά κατάλοιπα 1lt

Τιμή Web : 3.30
(συμπ. ΦΠΑ 24%)
ΚΑΠΛ01
1 εως 3 ημέρες
+

Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και οικοδομικά κατάλοιπα που δημιουργούνται κατά την τοποθέτηση. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί άμεσα, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους στους αρμούς πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. Χρησιμοποιήστε το 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1lt/5-7m² επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt

Κίνδυνος


Ενδείξεις κινδύνου: 

Skin Corr. 1B: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικό εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Συστάσεις Προφυλάξεων:

STOT SE3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες: 
Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση:Υδροχλωρικό οξύ

Άλλοι κίνδυνοι:
Άνευ αντικειμένουBrand:
DUROSTICK